Skip to main content

Vragenlijst

Op deze pagina vind je de volledige vragenlijst. De vragen zijn ingedeeld naar thema’s en onderwerpen. Je kan deze lijst downloaden en gebruiken om je voor te bereiden op een gesprek. Wil je een persoonlijke vragenlijst maken? Klik dan hieronder op ‘Maak je eigen vragenlijst’.

 • Dagindeling

Dagelijkse afstemming

 • Is er een gezamenlijke dagindeling of is deze per persoon afgestemd?

 • Is het voor mij mogelijk om af te wijken van de dagindeling?

 • Op welke manier stemmen jullie de ondersteuning dagelijks af met mij?

 • Op welke manier wordt de dagindeling bepaald?

 • Wordt de dagindeling regelmatig met mij en de groep besproken?

Keuzes kleding

 • Kan ik zelf kiezen welke kleding ik draag of wordt deze keuze door een ander voor mij gemaakt?

Keuzes maaltijden

 • Zijn er gezamenlijke eetmomenten?

 • Mag ik zelf bepalen wat en waar ik eet?

 • Mag ik zelf bepalen hoe laat ik eet?

 • Kan ik zelf koken of mag ik helpen met eten koken?

 • Kan ik mijn eigen boodschappen doen?

 • Hoe wordt het menu samengesteld?

 • Kunnen mijn gasten altijd mee eten? En zo ja, zijn daar kosten aan verbonden?

 • Mag ik eigen etenswaren hebben?

 • Mag ik zelf kiezen naast wie ik ga zitten tijdens de maaltijden?

Keuzes dagbesteding / werk

 • Kan ik kiezen tussen dagbesteding / werk in de woonvorm of buiten de woonvorm?

 • Welke activiteiten bieden jullie en hoe worden die op mij afgestemd?

 • Kan ik zelf kiezen welke activiteiten ik wil doen?

 • Kan ik zelf ideeën aandragen voor dagbesteding of werk?

 • Zijn de activiteiten gericht op mijn ontwikkeling?

 • Hoe kan ik mijn eigen hobby’s zoals sport, muziek en dergelijke beoefenen?

Bedtijden

 • Mag ik elke dag zelf kiezen hoe laat ik naar bed ga en opsta?

Media

 • Mag ik een eigen radio en televisie op mijn kamer?

 • Mag ik een eigen computer of iPad op mijn kamer?

 • Is er een televisie in de huiskamer?
  En wie beslist wat er wordt gekeken?

 • Hoe houden jullie in de gaten of en hoe ik gebruik maak van social media?

Activiteiten

 • Kan ik activiteiten buitenshuis ondernemen, zoals winkelen, naar de bioscoop gaan of met de bus reizen?

 • Is er iemand beschikbaar om mij hierbij te begeleiden als dit nodig is?

 • Wat doen jullie als ik niet mee wil doen met een geplande activiteit?

 • Zorg en begeleiding

Zorgverleners / begeleiders

 • Kan ik mee beslissen over de samenstelling van het team? Zo ja, hoe?

 • Kan ik zelf aangeven wie de zorg / begeleiding aan mij geeft?

 • Wordt een deel van mijn zorg en begeleiding verleend door vrijwilligers?

 • Op welke manier zorgt de woonvorm ervoor dat de zorgverleners / begeleiders aansluiten bij mijn  zorgbehoefte?

 • Heb ik een vast aanspreekpunt die mijn (hoofd)begeleider is? En kan ik zelf kiezen wie dat is?

 • Hoeveel verschillende zorgverleners / begeleiders heb ik als ik bij jullie woon?

 • Zijn er het afgelopen jaar veel wisselingen geweest in zorgverleners / begeleiders?

Zorg en begeleiding

 • Op welke manier wordt bepaald hoeveel uren zorg ik per dag/week krijg?

 • Hoeveel zorg en begeleiding krijg ik individueel en hoeveel in een groep? Hoe wordt dit bepaald?

 • Welk soort zorg leveren jullie? (begeleiding / persoonlijke verzorging / behandeling / verpleging)

 • Wie zorgt ervoor dat mijn kamer / appartement schoon is?

 • Kan ik hier altijd blijven wonen, ook als ik meer zorg nodig heb?

 • Is het mogelijk om dagelijks afspraken te maken over hoeveel zorg en begeleiding ik nodig heb?

 • Waar kan ik terecht als de zorgverleners / begeleiders de afspraken niet nakomen?

Zorgtechnologie

Voorbeelden van zorgtechnologie: beeldzorg, bewegingssensoren, GPS-tracker, camera’s, pratende klok, zorgrobot en Google Home.

 • Hoe besluiten jullie welke zorgtechnologie in de woonvorm wordt gebruikt?

 • Welke zorgtechnologie gebruiken jullie bij mij?

 • Hoe zorgen jullie hierbij voor mijn privacy?

Zorg- en begeleidingsplan

 • Op welke manier beslis ik mee over de inhoud van mijn zorg- en begeleidingsplan?

 • Mag mijn naaste of iemand anders die ik vertrouw meebeslissen over mijn begeleidingsplan?

 • Wie mag nog meer (mee)beslissen over de inhoud van mijn zorg- en begeleidingsplan?

 • Hoe wordt bepaald wie in mijn zorg- en begeleidingsplan mag kijken?

 • Is er een groepsplan?

 • Hoe vaak bespreken we mijn zorg- en begeleidingsplan?

 • Wie is er bij de besprekingen van mijn zorg- en begeleidingsplan?

Zorgverleners / behandelaars

 • Heeft de woonvorm afspraken met zorgverleners / behandelaars van buiten de woonvorm? (bijvoorbeeld
  fysiotherapeut, muziektherapeut, psycholoog etc.)

 • Is het mogelijk om een eigen behandelaar in te zetten?

 • Als dit mogelijk is, wie betaalt dan de kosten hiervan?

Onvrijwillige zorg (Wzd of Wvggz)

 • Hoe gaan jullie om met onvrijwillige zorg?

 • Wat doen jullie om gedwongen zorg te voorkomen of zo snel mogelijk weer te stoppen?

 • Hoe worden mijn naasten en ik hierbij betrokken?

Zorggelden (pgb)

 • Hoe krijg ik inzicht in de besteding van mijn gelden uit het pgb?

 • Welke mogelijkheden zijn er om een deel van mijn (pgb) geld individueel te besteden?

 • Hoe kan ik meebeslissen over de gelden die gaan naar de inrichting van de gezamenlijke ruimten?

 • Sociaal emotioneel

Keuzes

 • Wie helpt mij bij het maken van keuzes?

 • Hoe helpen jullie mij bij het maken van keuzes?

 • Mag ik onverstandige keuzes maken? En zo ja, hoe helpen jullie de schade zoveel mogelijk te voorkomen / te herstellen?

Veiligheid

 • Hoe zorgen jullie voor mijn veiligheid binnen en buiten de woonvorm?

 • Kan en mag ik zelfstandig naar buiten?

 • Kan ik mijn eigen kamer op slot doen zonder dat een zorgverlener / begeleider deze open kan krijgen?

 • Hoe zorgen jullie ervoor dat ik me veilig voel in de groep?

Ontwikkeling

 • Hoe helpen jullie mij bij mijn ontwikkeling?

 • Hoe helpen jullie mij als het slechter met mij gaat?

 • Hoe zorgen jullie ervoor dat ik zaken blijf leren? En wanneer is het ‘goed genoeg’, goed zoals je bent?

Relaties

 • Hoe helpen jullie me bij het vinden en/of behouden van vriendschappen?

 • Hoe helpen jullie me bij het herstel of behoud van de relatie met mijn naasten?

 • Helpen jullie mij bij het vinden van een partner?

 • Is het mogelijk om hier samen te wonen met mijn (toekomstige) partner?

 • Hoe gaan jullie om met seksuele behoeftes en intimiteit?

Familie en naasten

 • Welke rol heeft mijn naaste bij jullie woonvorm?

 • Mag mijn naaste altijd (spontaan) langskomen?

 • Is het mogelijk voor mijn naaste om een actieve rol te hebben binnen de woonvorm?

 • Bij een ouderinitiatief: hebben mijn naasten een verplichte rol binnen het ouderinitiatief?

 • Zijn er verplichtingen voor mijn naaste?

 • Woonomgeving

Inrichting

 • Mag ik zelf kiezen welke meubels er op mijn kamer staan?

 • Mag ik bepalen wat er op de vloer en wanden komt?

 • Mag ik in de gezamenlijke ruimte mijn eigen stoel plaatsen?

 • Zijn er vaste plekken binnen de gezamenlijke ruimte?

 • Heb ik invloed op de indeling van de gezamenlijke ruimte(n), zowel binnen als buiten?

Toegang

 • Heb ik mijn eigen huissleutel?

 • Mag mijn naaste ook een sleutel krijgen van de ruimten?

 • Kan ik altijd gebruik maken van de gezamenlijke ruimte(n)?

Huisdieren

 • Is het mogelijk om een huisdier te hebben?

 • Zo ja, welke huisdieren wel en welke niet?

 • Krijg ik ondersteuning bij de zorg voor mijn huisdier(en)?

 • Zeggenschap

Inspraak

 • Op welke manier kan ik als bewoner inspraak hebben? Is er een cliëntenraad van bewoners of een bewonersoverleg?

 • Welke inspraak hebben mijn naasten en ik? (bijvoorbeeld cliëntenraad, familiebijeenkomsten, vertegenwoordiging van bewoners in het bestuur)

 • Is de formele inspraak vastgelegd in reglementen?

 • Hoe word ik betrokken en geïnformeerd over de keuzes die de woonvorm maakt?

 • Is het mogelijk om met vragen / problemen de directie op korte termijn te spreken?

 • Op welke manier worden bewoners betrokken als er nieuwe bewoners komen wonen?

Kwaliteit van zorg

 • Op welke manier toetst de woonvorm of de geleverde kwaliteit voldoende is en hoe word ik daarbij betrokken?

 • Hoe vaak toetst de woonvorm de geleverde kwaliteit?

 • Hoe zorgt de woonvorm voor kwalitatief goede medewerkers? En word ik daarbij betrokken?

Keuzes

 • Kan ik ook “nee zeggen” als er iets gepland is te doen?

 • Hoe zorgt de woonvorm ervoor dat iedereen zich aan afspraken houdt?

Financiën

 • Heb ik een eigen budget in eigen beheer?

 • Hoe helpen jullie mij bij het overzicht houden van mijn inkomsten en uitgaven? Of moet mijn naaste dit voor mij doen?

 • Is het hebben van een curator verplicht als ik ga wonen binnen deze woonvorm?

 • Is het hebben van een bewindvoerder verplicht als ik ga wonen binnen deze woonvorm?

 • Is het hebben van een mentor verplicht als ik ga wonen binnen deze woonvorm?